Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky  a licenční ujednání

Tato dohoda upravuje podmínky používání elektronických knih zakoupených podle Autorského zákona od autorky Mgr. Renaty Štulcové. Dále jen autorka.
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi autorkou a uživatelem, jejímž předmětem plnění je prodej licence na čtenářské užívání e-knih Renaty Štulcové. Objednávkou e-knih dává uživatel svůj souhlas s touto dohodou a podmínkami používání. Pokud z jakéhokoliv důvodu uživatel s obchodními podmínkami a licenční dohodou nesouhlasí, nemůže si e-knihy Renaty Štulcové objednávat.

1)  Licenční ujednání o používání e-knih
Autorka poskytuje uživateli časově neomezenou licenci na používání zakoupených e-knih, jen pro jeho vlastní a nekomerční použití a v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Uživatel má právo používat zakoupené e-knihy na všech vlastních zařízeních a uchovat si pro svoji osobní potřebu kopii díla.
Uživatel nesmí zakoupené e-knihy ani jejich části jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, prodávat, distribuovat apod. Je také zakázáno šíření textu či částí textu prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv apod. a dále je zakázáno umístění souboru na servery, ze kterých je možno soubor stáhnout, bez ohledu na to, kdo sdílení umožnil.
Uživatel nesmí e-knihy měnit, jakkoliv do nich zasahovat nebo je spojovat s dílem jiným. Také nemá právo převádět je do knižní formy, zhotovit jejich překlad nebo je užívat pro jakékoliv komerční účely.

2)  Nákup elektronických knih
Nákupem e-knihy se rozumí koupě licence na čtenářské užívání této e-knihy. Uživateli bude zasláno potvrzení jeho e-mailové objednávky spolu s platebními údaji a kupní smlouva je uzavřena okamžikem uhrazení příslušné ceny. Po připsání požadované částky na účet autorky budou objednané e-knihy odeslány nejdéle do tří dnů e-mailem na e-mailovou adresu uživatele, z které knihy objednal. E-knihy budou uživateli zaslány jako soubory formátu uvedeného na webových stránkách Langova knihkupectví. Jiné zasílání souborů (na nosičích, poštou apod.) není možné.    
Objednávky vyřizuje autorka do tří dnů, o případných výjimkách (dovolená, velké množství objednávek, výjimečné pracovní povinnosti v zaměstnání apod.) bude autorka zákazníky informovat na webových stránkách knihkupectví.
Uživatel je povinen zkontrolovat svoji e-mailovou objednávku a všechny údaje v ní uvedené. Autorka neodpovídá za škody vzniklé v důsledku chyb a uvedení nesprávných údajů.

3)  Platební podmínky
Platba se provádí bankovním převodem na účet, který autorka zašle uživateli v odpovědi na  e-mailovou objednávku. Ceny e-knih jsou uvedeny v českých korunách a jsou konečné včetně všech daní a poplatků. Mgr. Renata Štulcová podniká podle autorského zákona a není plátcem DPH.
Pokud uživatel vyžaduje za knihu, která nestojí více než 50 Kč, potvrzení o platbě, zašle v e-mailové objednávce také svou poštovní adresu, kterou autorka zanese na potvrzení. 

4)  Reklamace e-knihy
Uživatel potvrzením závazné objednávky bere na vědomí, že kupuje nehmotné elektronické zboží. Pokud je uživatelem e-kniha objednána, zaplacena a je mu odeslána, není možné ji vrátit prodejci, neboť nakladatelství nemá technicky možnost si ověřit, zda již nebyla zhotovena její kopie. Uživatel bere na vědomí, že nemá nárok na vrácení zboží jako u zboží v kamenném obchodě, a vzdává se nároku na vrácení e-knih ve chvíli, kdy mu jsou zakoupené e-knihy zaslány e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Toto ustanovení se nevztahuje na poškozené nebo nedodané e-knihy.  
U elektronických knih se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že uživatel nevěděl, že se jedná o elektronickou knihu.
Uživatel má právo na reklamaci vadné elektronické knihy, a to zvláště v případě, kdy zaplatil za elektronickou knihu a neobdržel ji e-mailem, protože ji autorka zapomněla přiložit k e-mailu, po stažení souboru s e-knihou zjistil, že dostal jiný titul, než si objednal, soubor je poškozený a nelze jej zobrazit.
Lhůta pro reklamaci elektronické knihy je dle zákona 30 dní a počíná běžet ode dne odeslání e-knihy uživateli. Jakmile uživatel zjistí vadu, oznámí ji co nejdříve autorce na stejný e-mail, na který objednával knihu. Je-li reklamace oprávněná, Autorka zašle uživateli soubory znovu nebo vrátí uživateli zaplacenou částku, a to v zákonem stanovené lhůtě. Peníze budou vráceny na stejný účet, ze kterého byla e-kniha zaplacena. Reklamací nevznikají uživateli žádné další náklady.

5) Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Chce-li uživatel zrušit objednávku, která již byla zaplacena, ale e-knihy ještě nebyly odeslány na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, je v jeho zájmu co nejdříve kontaktovat  autorku. Dostane-li autorka zprávu před odesláním e-knih, objednávku stornuje a celou částku vrátí do 14 dnů na účet, ze kterého byla platba provedena. Pokud již e-knihy byly odeslány, zrušení objednávky není možné.
Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany autorky. Zaplacením knih na účet autorky uživatel výslovně souhlasí s tím, aby mu byly e-knihy po zaplacení doručeny obratem na e-mailovou adresu ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě již uživatel nemá právo od smlouvy odstoupit, neboť se jedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a autorka před uzavřením smlouvy sdělila spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. (viz § 1837, odst. l, zák. č. 89/2012 Sb.) V takovém případě dodání digitálního obsahu nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení od kupní smlouvy v délce 14 dnů.
Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz z důvodu, že se domníval, že si objednává „klasickou“ knihu a ne knihu elektronickou.

6)  Odpovědnost
Uživatel bere na vědomí, že ke čtení e-knih potřebuje konkrétního software a hardware. Autorka vydává své e-knihy v běžných formátech, které jsou vždy uvedeny na webových stránkách Langova knihkupectví u každé knihy, a je na odpovědnosti uživatele, aby si před nákupem každé e-knihy ověřil, že jeho čtecí zařízení objednaný formát podporuje.
Autorka není odpovědná za nemožnost stažení díla způsobenou nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení. Autorka také neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud uživatel nemá přístup k e-mailu. Autorka nenese odpovědnost za nedostupnost internetového připojení a nedostupnost stránky Langova knihkupectví v případě nutné údržby.
Uživatel je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění, včetně narušení technického zabezpečení sloužícího k ochraně díla.

7)  Zpracování a ochrana osobních údajů
Uživatel bere na vědomí, že přijetím těchto obchodních podmínek vyjadřuje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění i ve znění pozdějších předpisů.  V případě narušení zabezpečení osobních údajů je autorka povinna oznámit tuto skutečnost všem uživatelům a případnou škodu vzniklou nedostatečným zabezpečením osobních údajů jim nahradit.
Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení o nových titulech autorky na svoji e-mailovou adresu.

8) Závěrečná ustanovení
Smluvní strany si tímto výslovně sjednávají, že právní vztah mezi autorkou a uživatelem se řídí právními předpisy České republiky, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem v účinném znění. Neplatností některého ustanovení není ovlivněna platnost ustanovení ostatních.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v e-mailové objednávce.
Uživatel bere na vědomí, že autorka je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky změnit.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30.1.2016.

Žádné komentáře:

Okomentovat